HomePrioritatea de investitii 3.1.B – cladiri publice

Prioritatea de investitii 3.1.B – cladiri publice

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – Operațiunea B – clădiri publice

 Data și ora deschidere apel de proiecte: 27.12.2016

Data şi ora începere depunere de proiecte: 28.02.2017, ora 10.00

Data și ora închidere depunere de proiecte: 04.09.2017, ora 10.00

 

 

Beneficiari eligibili

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice);
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale;
 • Instituția prefectului,
 • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale

 

Tipuri de activitati

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 Teritoriu

 • urban
 • rural

Valoarea totala eligibila a proiectului

 • Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: 25 mil euro

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid-Specific-3.1.zip (330 downloads) 3.1.B-Ghid-Specific-CORIGENDUM-26.05.2017.zip (428 downloads) Ghid-Specific-8.3.C-grup-vulnerabil-copii-versiunea-29.05.2017.zip (260 downloads) Prioritatea-de-investitii-8.1-OS-8.3-Operatiunea-C-grup-vulnerabil-copii.docx (42 downloads)