HomePrioritatea de investitii 3.1.A – cladiri rezidențiale

Prioritatea de investitii 3.1.A – cladiri rezidențiale

 

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1. – Operatiunea A Cladiri rezidentiale

 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.”

 

Data și ora deschidere apel de proiecte:  27 iulie 2017

Data şi ora începere depunere de proiecte: 28 august 2017, ora 10:00

Data și ora închidere depunere de proiecte: 28 februarie 2018, ora 10:00

 

Beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoarele municipiului Bucureşti, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului. Contractul dintre Solicitant și Asociaţia/Asocatiile de Proprietari va fi însoţit, după caz, de toate actele adiţionale. În cadrul contractului este indicat mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, astfel cum acesta a fost stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local şi aprobat prin Hotărâre a Asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Ghid.
 • Asociaţia/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziţia Solicitantului Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțarii în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, în condițiile prezentului ghid.
 • Totodată, Asociaţia/iile de proprietari va/vor prezenta la Solicitant un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul  Prioritatii de investiții 3.1 şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentația tehnico-economică. În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

Tipuri de activități specifice :

 • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
 • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
 • întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020.

 

Valoarea totala eligibila a cererii de finantare

 • Valoare minimă eligibilă – 100 000 euro
 • Valoarea maximă  eligibilă – 5 000 000 euro

 

DOCUMENTE SUPORT:

Ghid-specific-3.1.A.zip (418 downloads)