HomeAlte informații

Alte informații

27.09.2022 – Memento: Depunere contestații titluri de creanță/acte administrative – implementare proiecte POR 2014-2020

Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul POR sunt obligați să depună contestațiile împotriva titlurilor de creanță/actelor administrative emise de MLPDA numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, semnate cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor legale

și să transmită și un email de informare la adresa contestatii_POR@mlpda.ro. Detalii în legatura cu obiectul contestațiilor se regăsesc în documentul atașat.

Solicitare-OI-_sprijin_depunere-contestatii_titluri-de-creanta_acte-admi… (0 downloads)

13.09.2022 – Întrebări și răspunsuri cu privire la aplicarea OUG 64/2022

Pe site-ul Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, la secțiunea Noutăți, anunțuri și comunicate, a fost publicat un set de întrebări și răspunsuri cu privire la aplicarea OUG 64/2022. Pentru a le vizualiza, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/132-2021/976-intrebari-privind-aplicare-oug-64-2022v

13.09.2022 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a emis Ordinul 2375/2022 privind completarea ghidurilor solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, în perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, este admisă depășirea plafoanelor maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii finanțării nerambursabile a proiectelor.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentul atașat:

OMDLPA_2375_2022 (6 downloads)

25.08.2022 – În Monitorul Oficial nr. 794/10.08.2022, a fost publicat Ordinul nr. 1538/02.08.2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a OUG nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum şi a altor creanțe bugetare.

Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentele atașate:

Ordin nr. 1538-02.08.2022 (10 downloads) Anexa_1_Solicitare_plata_OUG_101_2022 (13 downloads)

11.08.2022 – A fost publicat Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Ordinul 1586-2022 si anexe (15 downloads)

10.08.2022 – Mecanism internațional de intermediere a obținerii de polițe/scrisori de garanție bancară, verificat de ANAF

ANAF comunicat de presa scrisori de garantare ilegale- control la solicitarea ASF (6 downloads)

10.08.2022 – Notificare cu privire la societățile de asigurare și instituțiile de credit

Notificare societatile de asigurare si institutiile de credit (7 downloads)

13.07.2022 – A fost adoptată Legea 208/12.07.2022 privind modificarea și completarea legislației în domeniul achizițiilor

Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentul atașat:

Legea 208/2022 (15 downloads)

04.07.2022 – A fost publicată OUG nr. 101/29.06.2022

Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentul atașat:

OUG 101-29.06.2022 (19 downloads)

04.07.2022 – A fost publicată OUG nr. 97/29.06.2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 66/2011

Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentul atașat:

OUG 97-29.06.2022 (31 downloads)

24.06.2022 – MDLPA a emis ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee”

Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentele atașate:
– Ordinul nr. 1203/2022
– Monitorul Oficial Partea I nr. 604Bis

Ordin MDLPA 1203-2022 (15 downloads) Monitorul Oficial Partea I nr. 604Bis (15 downloads)

27.05.2022 – Metodologiile de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2022 au fost aprobate

Metodologiile de aplicare a formulelor de ajustare si privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile au fost aprobate în şedinţa Guvernului României din data de 23 mai 2022.

Pentru a vizualiza documentele va rugam sa accesati:

12.05.2022 – Guvernul a aprobat Ordonanța privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Prin acest act normativ se reglementează situația ajustării contractelor de achiziție de lucrări și produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile.

Se reglementează astfel unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile. De asemenea, este reglementată și metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru precum și altor categorii de contracte.

Astfel conform art.11 alin. (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, conform actului normative, art.17, alin (1), ajustarea se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat şi prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, respectiv până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor/echipamentelor/bunurilor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, şi/sau hidrogeologice pentru infrastructura publică, potrivit prevederilor contractuale și  se va aplica la fiecare situație de plată. Actul normativ nu permite ajustări de preț care să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/sectorială și ia în calcul și eventualele modificări succesive, în conformitate cu legislația națională și europeană

27.04.2021 – Anunț pentru beneficiarii din cadrul apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea A- Infrastructura de inovare și transfer tehnologic a fost modificat prin ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 638 din 21.04.2022
Modificarea vizează perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare, care nu va depăși data de 31.12.2023.
Conform ghidului, „perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului și nu depășește data de 31.12.2023.”

Ordin_63821.04.2022.pdf (16 downloads) Anexa ordin_63821.04.2022.pdf (15 downloads)

14.04.2022 Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi 14.04.2022, Ordonanța de Urgență care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice.

Actul normativ era necesar în contextul în care se înregistrează creșteri globale de prețuri la materialele de construcții, manoperă, transport, utilaje și la cele din domeniul energetic.

Profitul firmelor de construcții nu va fi suplimentat, vor fi acoperite doar costurile crescute, iar soluția rămâne valabilă și pe viitor, când, în urma unor eventuale scăderi de prețuri, se vor putea economisi bani publici prin ajustarea facturilor.

Contractanții pot depune, în primele 45 de zile după intrarea în vigoare a acestei Ordonanțe de Urgență, solicitări către autoritățile contractante pentru ajustarea valorii contractelor de investiții publice. Conform actului normativ, ajustarea se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat din contracte, în baza unui nou act adițional la contract și se va face la fiecare situație de plată. Formula de ajustare folosește indicele global în construcții ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică, iar data de referință va fi luna anterioară datei limită de depunere a ofertei în baza căreia a fost încheiat contractul de finanțare, dar nu înainte de 1 ianuarie 2019, astfel încât creșterea diferitelor componente din contractele de lucrări publice să fie acoperit financiar.

OUG MLPDA (15 downloads)

13.04.2022 – Atenție la entitățile neautorizate din domeniul asigurărilor!

Pentru mai multe informatii dati clic aici

08.04.2022 – OUG 39/2022 pentru modificarea OUG 40/2015

A fost publicata OUG 39/2022 pentru modificarea OUG 40/2015 care cuprinde prevederi referitoare la:

  • Majorarea transelor de prefinantare de la 10% la 30%,
  • Majorarea termenelor de justificare a prefinatantarii acordate
  • Stabilirea valorii minime a cerilor de rambursare la 200.000 lei
oug 39 moficare OUG 40 (43 downloads)

05.04.2022 – Proiect de OUG privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Pentru mai multe informatii dati clic aici

04.01.2021 – Ordinul MDLPA nr. 2050/30.12.2021 privind ajustarea prețurilor materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică

Pentru mai multe informatii dati clic aici

11.11.2021 – Întrebări și răspunsuri pe tema OG 15/2021 și a Ordinului MDLPA nr. 1336/21.09.2021 actualizat

Pentru mai multe informatii dati clic aici

11.10.2021 – Întrebări și răspunsuri pe tema OG 15/2021 și a Ordinului MDLPA nr. 1336/21.09.2021

Q&A_OG nr. 15_2021 (28 downloads)

28.09.2021 – Informații privind aplicarea prevederilor Ordinului MDRAP nr. 2834/2019

Pentru mai multe informatii dati clic aici

10.06.2021Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice a emis ordinul nr.2834/09.10.2019 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea a III – a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100 – 3/2019”.

Pentru mai multe informatii dati clic aici

28.12.2020Ordinul nr.4324/18.12.2020 emis de MLPDA de completare a prevederilor urmatoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020

Pentru mai multe informatii dati clic aici

28.07.2020Atenţionare in vederea evitării aplicării unor corecţii financiare in procent de 25% pentru neindeplinirea criteriilor de calificare in contextul ultimelor modificări legislative

Pentru mai multe informatii dati clic aici

3.07.2020 – Informatii importante pentru beneficiarii POR 2014-2020
Pentru mai multe informatii dati click aici

22.05.2020 – Ordinul nr.1525/19.05.2020 emis de MLPDA

Pentru mai multe informatii dati clic aici

24.04.2020 Informatii importante pentru beneficiarii POR 2014-2020. OUG 52/15 aprilie 2020

Pentru mai multe informatii dati clic aici

5.11.2019 – Notificare emisa de Autoritatea de Management privind prevederile contractuale legate de prezentarea unor documente privind atestarea dreptului de proprietate asupra imobilelor ce fac parte din domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale, ca urmare a intrarii in vigoare, la data de 05.07.2019, a OUG 57/2019, privind Codul Administrativ

Pentru mai multe detalii dati click aici

06.08.2019 – Procedura de atestare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

adresa MDRAP

30.07.2019 – Informații pentru beneficiarii POR 2014-2020- Ajutarea prețului contractului de lucrări ca urmare a articolului 71 din OUG 114.

Raspuns ANAP OUG 114

23.10.2018 – Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

hotararea-742-2018.pdf (1490 downloads)

07.02.2018 – Agentia Nationala Pentru Achizitii Publice a emis notificarea cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție 

Notificare-cu-privire-la-impactul-modificarii-contributiilor-sociale.docx (285 downloads)

19.01.2018 – Ghid privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020

Ghid-privind-integrarea-temelor-orizontale-in-cadrul-proiectelor-finantate-prin-Programul-Operational-Regional-2014-2020.pdf (519 downloads)

19.01.2018 – Ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice si de evitare a conflictului de interese

Ghid-de-bune-practici-in-domeniul-achizitiilor-publice-si-de-evitare-a-conflictului-de-interese.pdf (700 downloads)

3.03.2017 – Informare cu privire la documentele necesare in etapa contractuala pentru cererile de finantare depuse si admise in cadrul POR 2014-2020 în regiunea Sud Vest Oltenia

ADR SV Oltenia aduce la cunostinta solicitantilor care au proiecte depuse in cadrul POR 2014-2020 o serie de recomandari utile in vederea contractarii cu succes si intr-un timp cat mai scurt a proiectelor selectate in urma etapelor de evaluare.

Evaluarea tehnico-financiara a demarat in data de 28 februarie 2017 si se va aplica tuturor proiectelor care au fost acceptate in urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii. Evaluarea tehnica si financiara se va realiza de catre comisiile de evaluatori independenti, in baza grilei de evaluare, anexa la ghidurile specifice fiecarei prioritati de investitii.

Luand in considerare faptul ca:

– pentru cererile de finantare depuse la sediul ADR SV Oltenia/transmise prin MySMIS, pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, termenul procedural maxim de transmitere a documentatiilor de contractare la AMPOR/MDRAPFE este 30 aprilie 2017,

– iar pentru cererile de finantare depuse/transmise in perioada 01 ianuarie – 02 februarie 2017, termenul este 30 mai 2017,

va rugam sa aveti in vedere documentele care vor fi solicitate in etapa contractuala (Anexele 1-6) in functie de prioritatea de investitii in cadrul careia este depus proiectul, pentru a asigura pregatirea in timp util a acestora.

Pentru ANEXE dati click aici

24.02.2017 – S-a publicat centralizatorul raspunsurilor pentru prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a publicat in data de 23.02.2017, centralizatorul raspunsurilor pentru prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice

Puteti vizualizare puteti da click aici