Home8.1 Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale

8.1 Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale

Beneficiari:
Autoritaţile administraţiei publice locale (UAT). Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii. Ministerul Sanatatii  pentru spitalele de urgenţa regionale.

Se vor finanta:

Sanatate

  • constructie/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unitaţi de primiri urgenţe
  • construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţa regionale.

Prin POR se va acorda sprijin financiar pentru construirea şi dotarea a 3 spitale regionale, in regiunile NE (Iaşi), SV (Craiova) şi NV (Cluj-Napoca). Valoarea alocarii financiare pentru acestea nu depaşeşte 50% din valoarea financiara alocata domeniului sanataţii.

Servicii sociale

  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
  • construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate etc.

Zona de acţiune:
Urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 8:
717,65 mil. euro (FEDR si buget de stat)

 

Documente suport

Ghid-Specific-PI-8.2.B-UPU-versiunea-12-octombrie-2017.zip (432 downloads) Ghidul-solicitantului-8.3-A-versiunea-consolidata-26.06.2017-1.zip (518 downloads) Ghidul specific pentru Axa Prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1., Obiectiv specific 8.3.B. - Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi - CONSULTARE PUBLICĂ. (346 downloads)

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 4 februarie 2017, ora 16

Ghid-Specific-8.3.C-grup-vulnerabil-copii-versiunea-29.05.2017.zip (462 downloads)

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, pana la data de 21.01.2017, ora 16