HomeAchizitii

Achizitii

8.09.2021- Informare către beneficiarii publici privind OG nr. 15/2021 – care reglementează posibilitatea de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică ca urmare a creșterii prețurilor materialelor de construcție

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 833/31.08.2021, Ordonanța de Guvern nr. 15 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în vederea ajustării/actualizării prețurilor materialelor prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține cont de creșterea sau diminuarea acestora față de prețul de bază la care s-a fundamentat prețul contractului.

Astfel, până la emiterea de către Autoritatea de Management a unei instrucțiuni privind modul de aplicare a prezentei ordonanțe (conform art. 5), vă rugăm să informați societatea/societățile care execută lucrările de construcții în cadrul proiectului/proiectelor dumneavoastră despre prevederile Ordonanței 15 și, în cazul în care aceasta/acestea consideră necesar, să vă transmită o adresă cu respectarea termenului prevăzut la art. 2, alin. (10) și art. 2, alin. (13), deoarece există riscul ca:

Alin. (13): Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (10) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Vă rugăm să regăsiți atașată OG nr. 15, publicată în Monitorul Oficial nr. 833/31.08.2021.

OG nr. 15 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (797 downloads)

26.03.2021 – Informații despre derularea achizițiilor publice ale beneficiarilor Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere prevederile legale și faptul că, în acest moment, se află în derulare o serie de achiziții publice pentru care nu au fost depuse oferte, pentru evitarea neregulii cu privire la aplicarea prevederilor legale în materie de achiziții publice pe tema respectării cerințelor de echivalență, este necesară remedierea erorilor prin publicarea unei erate/clarificări, aceasta fiind singura modalitate prin care astfel de nereguli pot fi corectate în timp util, în cadrul derulării unei proceduri de atribuire.
Astfel, în situația în care specificațiile tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau oricărui alt document aferent unei documentații de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă
specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.
Totodată, la publicarea eratelor/clarificărilor, se vor avea în vedere prevederile legislative în domeniul achizițiilor publice cu privire la Reguli de publicitate și transparență.